Ana Sayfa Kariyer Dilek ve Öneriler English
 
Biz Kimiz?
Yönetim Kurulu
İnsan Kaynakları
Yöneticilerimiz
İnsan Kaynakları Uygulamalarımız
Birikimli Yaşam Sigortası Planları
Esnek Yaşam Planı
Tek Ödemeli Yaşam Planı
Risk Sigortası Planları
Yıllık Yaşam Planı
Ferdi Kaza Planı
Konut Destek Planı
Eğitim Destek Planı
Tehlikeli Hastalıklar Planı
Travel Plan
Vergi Avantajı
Sigorta Terimleri
Sözlüğü
Sigorta Terimleri Sözlüğü

Acente: Acente, sigorta şirketi olarak sigorta poliçesi satan ve bunun karşılığında komisyon alan gerçek ya da tüzel kişiliktir.
Agency

Aktüer: Sigorta risk analizi ile ilgili prim katsayılarının hesaplanması, risk rezervleri ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini karşılama yeterliliği konularında uzmanlığı olan ve sigorta matematiği eğitimi almış, bu konuda yeterliliği tescil edilmiş kişilerdir. Bütün bu konularla ilgili alana da aktüerya denir.
Actuary

Başvuru Formu: Sigorta adaylarına ait bilgileri ve istenen teminatları içeren, sigorta ettiren tarafından imzalanması gereken, sigortaya başvuru belgesidir.
Application Form

Broker: Sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin birebir görüştüğü, bağımsız olarak çalışan, sigortalıyı temsil eden profesyonel sigorta aracısıdır.
Broker

Daimi Maluliyet: Kalıcı Sakatlık.
Permanent Disability

Daini Mürtehin(Rehinli Alacaklı): Sigorta yaptıran kişiye vermiş olduğu borç ya da kredi nedeniyle, ödenecek tazminattan birinci derecede alacaklı olan ve bu durumunun poliçede belirtildiği gerçek ya da tüzel kişidir.
Irrevocable Beneficiary

Genel Şartlar: Devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve sigorta şirketlerinin bunun aksine hareket edemeyecekleri koşullardır.
General Conditions

İhtarname: Zamanında ödenmeyen primlerin, poliçenin iptaline yol açması söz konusu olduğundan, prim borçlarını ödemeleri için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur. Sigortalıya ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. Aksi halde şirket, poliçeyi iptal veya tenzil eder.
Warning Notice

İkraz(Borç Verme): Uzun süreli ve birikimli sigortalarda, sigortalının poliçesinden, kar paylı birikim tutarının belli bir oranına kadar yıllık faizle borç alabilmesidir. İkraz halinde,poliçenin tüm hakları korunur. Sigortalı bir sonraki yıl borcunu ödemeden, o yıla ait ikraz faizini ve bu faiz üzerinden alınacak %5’lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. Faiz sigorta şirketi tarafından serbest olarak belirlenir ve genellikle peşin alınır.
Policy Loan

İptal:Sigorta sözleşmelerinde iptal 2 şekilde yapılır:
1-Uzun süreli hayat sigortalarında, sigorta ettirenin 30 gün içinde prim borcunu ödememesi halinde, poliçenin yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu durumda prim iadesi yapılmaz.
2-Bir yıl ya da daha kısa süreli yaşam, sağlık ve kaza sigortalarında; sigorta ettiren, sözleşmede belirtilen vadelerde prim borcunu ödemediği takdirde, poliçe temerrüde düşer. Temerrüt tarihini izleyen 15 günün sonunda prim borcu ödenmezse, poliçenin teminatları durdurulur. Durdurulma tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde de borç ödenmezse, ihtara gerek kalmaksızın poliçe iptal edilir.
Lapse

İrat (Yıllık Gelir): Sigortalının sözleşmede belirttiği ve hayatta kaldığı süre boyunca periyodik olarak gelir sağlayan hayat sigortası teminatıdır.İrat, uzun süreli poliçelerde süre sonu teminatı olarak verilebileceği gibi, tek primli ürünlerde de bulunmaktadır.
Annuity

İştira (Satın Alma): Birikim sigortalarında ya da uzun süreli sigortalarda, sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin (3 yıl) dolması ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile, kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın almasıdır.
Surrender

Kar Payı Tutarı: Sigortalıların ödediği primlerin yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen karın bir kısmının, katılım nispetinde poliçeye işlenen tutarıdır.
Profit Share Dividend

Kar Paylı Birikim Tutarı: Birikim tutarı ile birikim tutarının yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen kar payının toplamıdır.
Cash Value

Kaza: Sigortalının kendi iradesi dışında ortaya çıkan, tıbbi olarak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına ya da ölmesine neden olan beklenmedik, ani olaydır.
Accident

Lehdar (Menfaattar): Yaşam sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, hayat kaybı (vefat) riskinin gerçekleşmesi halinde, poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Lehdar poliçede ismen belirtilmemişse, kanuni varisler lehdar olarak kabul edilir.
Beneficiary

Meriyet: Poliçenin geçerliliği ve yürürlükte olma durumudur.
In-Force

Özel Şartlar: Sigorta şirketi tarafından Genel Şartlara ilave olarak hazırlanan, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile sigortalının teminatlarını ve geçerlilik koşullarını belirten, sigorta sözleşmesinin bitiş tarihine kadar geçerli olan şartlardır.
Special Conditions

Poliçe: Teminat altına alınan riske ilişkin belirleyici bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını vb. içeren, sigorta sözleşmesine ait yazılı belgedir.
Policy

Prim: Sigorta ettirenin, sigorta riskinin karşılığı olarak sigortacıya ödediği bedeldir.
Premium

Reasürans: Bir sigorta şirketinin, poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını ya da tamamını başka bir şirkete devretmesidir.
Reinsurance - Reassruance

Risk: Zararın ya da hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.
Risk

Risk Değerlendirme: Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarla onaylayacağının belirlendiği sürecin adıdır.
Underwriting

Riyazi İhtiyat (Matematik Karşılık): Sigortalıdan alınan prim ile sigortacının yükümlülüklerinin peşin değeri arasındaki farka aktüeryal matematik karşılık denir. Aktüeryal matematik karşılık ile sigortacının yükümlülüklerine istinaden ayrılan karşılıkların yatırıldığı varlıkların gelirlerinden sigortalılara dağıtacağı kar payı karşılıklarının toplamıdır.
Mathematical Reserve

Sertifika: Grup hayat sigortalarında, sigorta ettiren ile grup içinde yer alan sigortalılar ayrı kişiler olduğundan, lehine sigorta yapılan sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan evrağa, sertifika denir.
Certificate

Sigorta: Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için, belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.
Insurance - Assurance

Sigorta Ettiren: Prim ödemek suretiyle, sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapan, gerçek veya tüzel kişidir.
Policyholder

Sigortacı: Sigorta teminatını sigortalıya taahhüt eden ve sigortalı açısından sorumluluğun tamamını üstlenen kurumdur.
Insurer

Sigortalı Kişi: Mal ya da hayatı güvence altına alınan kimse ya da kuruluştur.
Insured

Sigorta Sözleşmesi: Sigortalıların, gerçekleşmesi muhtemel bazı riskler karşısında uğrayacakları menfaat kaybını giderebilmek ve ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için, belli bir prim karşılığında, risklerini sigorta şirketine devrettikleri anlaşmadır.
Insurance Contract

Sigorta Süresi: Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Birikimli hayat poliçelerinin bazılarında sigorta süresi sabit olmayıp maksimum ve minimum süreler vardır. Bazılarında ise sigorta süresi, sigortalı ile sözleşme hazırlanırken belirlenir.
Policy Term

Sigorta Teminatları Dışında Kalan Durumlar (İstisnalar): Poliçenin genel ya da özel şartlarında belirtilen ve bütün sigortalılar için poliçe kapsamı dışında kalan durumlardır.
Exclusions

Sürprim (Ek Prim): Sigorta sözleşmesi yapılırken, sigortalının beyanına ilişkin riskin kabul edilmesi aşamasında, şirketin risk değerlendirme standartlarına göre belirlenen ve sadece ilgili sigortalı için uygulanacak olan ilave primdir.
Additional Premium

Tanzim Tarihi: Poliçenin ya da zeyilnamenin düzenlendiği tarihtir.
Issue Date

Tazminat: Poliçeyle teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi halinde, sigortalıya(lara) ödenecek olan tutardır.
Indemnity

Teknik Faiz: Yaşam sigortası poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum faiz oranıdır.
Guaranteed Interest

Teknik Karşılık: Sigorta şirketlerinin sattıkları poliçelere istinaden devam eden yükümlülükleri için ayırdıkları karşılıklardır. Çeşitli isimlerle adlandırılan teknik karşılıklar vardır: Cari Rizikolar Karşılığı, Muallak Hasarlar Karşılığı, Aktüeryal Matematik Karşılık, Kar Payı Karşılığı vb.
Technical Reserve

Teminat: Sigorta poliçesi ile güvence altına alınan risk ya da risklerin gerçekleşmesi halinde sigortacı tarafından ödenecek meblağdır.
Benefit

Tenzil (Sigortanın Dondurulması): Birikimli hayat sigorta poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin (3 yıl) dolması ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra, prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat gibi tazminat haklarından yararlanmadan, sadece yatırılan birikim tutarı üzerindan kar payı almaya devam etmesidir.
Paid up

Tıbbi Tetkikler: Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır.
Medical Examinations

Yaşam Sigortası: Sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren kişiyi poliçe türüne göre hayat kaybı,sakatlık veya kritik hastalıklar gibi büyük risklere karşı güvence altına alan, birikim priminin alındığı durumlarda primleri yatırıma yönlendirerek, sigorta süresi sonunda toplu para ya da yıllık gelir hakkı tanıyan sigorta branşıdır.
Life Insurance

Yenileme: Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu sürenin dolmasıyla birlikte, sigorta sözleşmesinde bulunan her iki tarafın iradesiyle, bu poliçenin devam etmesini sağlayan bir süreçtir.
Renewal

Zeyilname: Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her türlü değişikliği belirten ek sözleşmedir.
Amendment

Tüm hakları saklıdır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. 2007